कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

डोल्पा, कर्णाली प्रदेश

शिर्षक
साझेदारीमा-पशुपालन
 1 file(s)   पटक डाउनलोड ';
ऐन २०७६-१०-२५ डाउनलोड
प्रदेश-आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०७४
 1 file(s)   पटक डाउनलोड ';
ऐन २०७६-१०-२५ डाउनलोड
ऐन-नं.-१४-Are-17-प्रदेश-दुग्ध-विकास-बोर्ड-ऐन-2075
 1 file(s)   पटक डाउनलोड ';
ऐन २०७६-१०-२५ डाउनलोड
प्रदेश सहकायी सम्फन्धभा व्मवस्था गन वफनके ो ऐन
 1 file(s)   पटक डाउनलोड ';
ऐन २०७६-१०-२५ डाउनलोड